פ.ק. גנרטורים וציוד בע"מ

About - Overview - No.1About - Overview - No.2

פ.ק. גנרטורים וציוד בע"מ הנה ספקית בינלאומית מובילה של פתרונות ייצור חשמל לטווח קצר וארוך, לרבות השכרה, מכירה, התקנה, תפעול ותחזוקה של גנרטורים מבוססי דיזל וגז ושל טורבינות גז בהספקים הנעים בין 5kW לבין 3,500kW, וכן של כל הציוד הנלווה לצורך התקנתם וחיבורם לרשת החשמל.

בנוסף, באמצעות חברות בנות, עוסקת פ.ק. בפיתוח, הנדסה, השכרה, התקנה, תפעול ותחזוקה של תחנות כוח זמניות המורכבות מגנרטורים מבוססי דיזל, גז או מזו"ט (HFO) אשר מותקנים בתוך מכולות, מערכות ביו-גז, מערכות אל-פסק רוטטיביות (UPS) טורבינות גז ותחנות משנה עצמאיות.

כלי ניהול התוכנה המתקדמים של פ.ק., יכולות בקרת הביצועים בזמן אמת, יחד עם תחזוקה איכותית ותפישה ייחודית בנוגע לאספקת שירותי תמיכה, מבטיחים ללקוחות פ.ק. הפעלה מהירה ואספקת חשמל רציפה בכל עת. בזכות האיכות הגבוהה של מוצריה ושירותיה, בשנת 1995 מכון התקנים הישראלי הסמיך את פ.ק. לעבוד על פי תקן ISO.

פ.ק. - השותפה שלך - בארץ ובעולם

עם עשרים וחמש שנות ניסיון בתחום, 500 עובדים, צי גלובלי בהספק כולל של 750MW ונוכחות בינלאומית ומקומית רחבה, פ.ק. היא השותף האידיאלי ליישום מהיר ויעיל של פתרונות ייצור חשמל קצרי וארוכי טווח.

פ.ק. גנרטורים וציוד בע"מ היא חלק מקבוצת פ.ק., שחקנית בינלאומית בתחום האנרגיה המציעה ללקוחותיה מגוון רחב של פתרונות ייצור חשמל, בהספק של 250kW ועד יותר מ- 500MW. לקבוצת פ.ק. עמדה דומיננטית בפיתוח וביצוע פרויקטים לייצור ואספקת חשמל בשווקים מתעוררים. בין אם לטווח קצר או ארוך, באנרגיה מתחדשת או קונבנציונלית, מכלול פתרונות ייצור החשמל של קבוצת פ.ק. יותאם באופן מושלם לצרכי הלקוח.